سازمان غیر انتفاعی نیکوکاری برای همیاری به پناهندگان ایرانی‌

 

 

بنیاد نیکوکاری نوروز

English
1-704-544-7800

روزی نو در زندگی‌ بی‌ پناهان

ارسال کمک در عراق تابستان ۲۰۱۶

کودکان پناهجو تحت حمایت بنیاد نوروز

 

ارسال کمک در عراق

همکاری با ارتش و مقامات برای تضمین امنیت داوطلبان و ارسال سریع کمکها

بنیاد نیکوکاری نوروز © 2016 - 2004