;

کمک رسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به 30 خانواده افغان پناهنده در تاجکستان آبان 1400(2580)

}
;

همیاری خرید پمپ و لوله کشی از بستر رودخانه به روستای اوریز منطقه کوهوند سرباز بلوچستان

}
;

دهمین آبرسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به روستاهای استان خوزستان آبان 2580 (1400)

}
;

گفتگوی احمد رأفت (کیهان لندن) با بهمن معالی‌زاده بنیانگذار بنیاد نیکوکاری نوروز

}
;

نهمین آبرسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به روستاهای استان خوزستان مهرماه1400(2580)

}
;

گزارش سفر بنیاد نیکوکاری نوروز به روستاهای استان سیستان و بلوچستان شهریور 2580(1400)

}
;

هشتمین سفر بنیاد نیکوکاری نوروز برای آبرسانی به روستاهای استان خوزستان شهریور 2580/1400

}
;

هفتمین اب رسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به روستاهای استان خوزستان مرداد ماه 2580 ,(1400)

}
;

نصب تانکرهای آب شیرین در روستاهای سیستان و بلوچستان توسط بنیاد نیکوکاری نوروز مردادماه 2580(1400)

}
;

بنیاد نیکوکاری نوروز - دعوت به همیاری برای آبرسانی ۲

}
;

بنیاد نیکوکاری نوروز - دعوت به همیاری برای آبرسانی ۱

}
;

آبرسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به روستاهای استان خوزستان مرداد ماه 2580(1400)

}
;

آبرسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به روستاهای استان خوزستان تیرماه 2580 (1400)

}
;

همیاری به پسر بیمار ایرانی در داخل ایران

}
;

گزارشی درمورد بنیاد کودکان ایران در برنامهٔ خیابان زندگی‌ در صدای آمریکا- فوریه 2012

}
;

آبرسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به روستاهای استان خوزستان. اردیبهشت 2580(1400)

}
;

بنیاد نیکوکاری نوروز را در کمک به هموطنان عزیز یاری دهید

}
;

سفر بنیاد نیکوکاری نوروز به شهرستان سی سخت جهت کمک رسانی به هممیهنان زلزله زده. اسفند 2579(1399)

}
;

دیدار بنیاد نیکوکاری نوروز از پناهجویان ایزدی در کمپ خانکا قسمت دوم- ژانویه 2021

}
;

دیدار بنیاد نیکوکاری نوروز از پناهجویان ایزدی در کمپ خانکا . ژانویه 2021

}
;

نصب دستگاههای تصفیه آب برای دو مدرسه در استان خوزستان در مهر ماه 2579 (1399)

}
;

2579 (1399) آبرسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به روستاهای استان خوزستان مهرماه

}
;

گزارش بنیاد نیکوکاری نوروز از کارهای دستی بانوان سیستان و بلوچستان، شهریور 2579(1399)

}
;

کمک رسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به مردم آسیب دیده سیستان و بلوچستان، شهریور 2579(1399) قسمت سوم

}
;

کمک رسانی بنیاد نیکوکاری نوروز به مردم آسیب دیده سیستان و بلوچستان، شهریور 2579(1399) قسمت دوم

}